เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3976230
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
9661
5915
15576
3916401
137558
139558
3976230

ไอพีของคุณ: 3.80.224.52
Server Time: 2019-04-22 18:14:45

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล และสารสนเทศ
     ข้อมูล (data) หมายถึงข้อเท็จจริง (fact) ที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งสามารถบันทึกไว้อย่างต่อเนื่อง และมีความหมายอยู่ในตัว เช่น
ชื่อนักเรียน อายุ เพศ จำนวนประชากร ปริมาณฝน เป็นต้น ข้อมูล่จะมีอยู่จำนวนมาก และจะ
ถูกนำไปประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ได้มากมาย
     ข้อมูลมีความสำคัญมาก หากข้อมูลที่ป้อนให้คอมพิวเตอร์ผิด ผลลัพธ์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์
จะผิดด้วย หรือเรียกว่า ป้อนขยะเข้าย่อมได้ขยะออกมา (garbage in - garbage out)
     สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการ
เลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทันต่อเวลาและอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้สะดวก ซึ่งสารสนเท่ศที่ดี
ต้องมาจากข้อมูลที่ดี
     การจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการ
กำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม
กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไข หรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บ
ไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหาย หรือถูฏทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ
     การประมวลผล (processing) หมายถึง การกระทำของเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูล
เช่น การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การคำนวณ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การจัดกลุ่มข้อมูล
การจัดทำรายงาน เป็นต้น

 

การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ


การประมวลผล ความหมาย
การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การพิมพ์ข้อมูล และบันทึกไว้เป็นแฟ้มข้อมูล (file) ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
การคำนวณ การนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขคำนวณด้วยการดำเนินการทางคณิตศาสตร์
เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหารข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ที่ต้องการอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
การเปรียบเทียบ  การดำเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
หรือไม่เท่ากับ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
การเรียงลำดับ  การเรียงข้อมูลตามลำดับตัวเลข หรือการเรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อ
ให้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
การจัดกลุ่มข้อมูล  การจัดกลุ่มข้อมูล ตามเพศของนักเรียน เพื่อให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลได้
สะดวก และรวดเร็ว
การจัดทำรายงาน  การสรุปผล และสร้างรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ




ประเภทของข้อมูล

ประเภทของข้อมูล
     ข้อมูลแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ในที่นี้ใช้ลักษณะของการ
รวบรวมข้อมูลเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1. ข้อมูลปฐมภูมิ 
          ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ข่้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากากรเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบ ข้อมูล
การเข้าชั้นเรียนของนักเรียน แต่ละภาคการศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธีเช็คชื่อเข้าเรียน เป็นต้น
     2. ข้อมูลทุติยภูมิ
          ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำข้อมูล
ที่ผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มาใช้งานโดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง เช่น สถิติจำนวน
ประชากรที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยรวบรวม และตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งสามารถนำเอา
ไปประมวลผลต่อได้ เป็นต้น


 เกร็ด...IT                                               
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวม
 1. การตั้งคำถามในแบบทดสอบต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งควรทดลองใช้
      แบบสอบถาม ก่อนนำไปใช้จริง
 2. วางแผนการเดินทาง และกำหนดเวลาเดินทางไปพบผู้ให้ข้อมูลล่วงหน้า
 3. ผู้สัมภาษณ์ต้องแนะนำตนเอง และเกริ่นความเป็นมาของการสัมภาษณ์
      ให้กับผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจก่อนทุกครั้ง
 4. อ่านคำถามอย่างชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก แสดงอาการยอมรับ เช่น การพูดครับ / ค่ะ 
      เพื่อแสดงความเข้าใจต่อข้อมูลที่ได้รับทุกครั้ง และต้องสอบถามเพิ่มเติม ในกรณีที่
      ผู้ตอบคำถาม ตอบไม่ชัดเจน

 

 

วิธีการประมวลผล

วิธีการประมวลผล

วิธีการประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 วิธี คือ
1. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง

           การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) เป็นวิธีการนำข้อมูล แต่ละรายการ
ที่ถูกบันทึกเข้ามาประมวลผลทันที นิยมใช้ในงานที่ต้องได้ผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ทันที หรือในงานที่
ข้อมูลจะต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อนักเรียนเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม รายการเบิกเงิน
ของนักเรียนแต่ละครั้งจะไปประมวลผลที่เครื่องหลักที่อาจอยู่ห่างไกลทันที โดยข้อมูลจะนำไห
คำนวณ และบันทึกยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของนักเรียนทันที เป็นต้น

การประมวลผลแบบเชื่อมตรงของการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม

   

     2. การประมวลผลแบบกลุ่ม
        การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ช่วงเวลาหนึ่ง และนำข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวมาประมวลผลพร้อมกัน เช่น การเก็บข้อมูล
เวลาเข้าออกของนักเรียน และเมื่อถึงสิ้นเดือนโรงเรียนจะนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นรายการ
เข้าชั้นเรียนของนักเรียนประจำเดือน เป็นต้น

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี มีดังนี้

1.มีความถูกต้องแม่นยำ (accuracy) สารสนเทศที่ดีจะต้องตรงกับความเป็นจริงและเชื่อถือได้ สารสนเทศบางอย่างมีความสำคัญ หากไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ สารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยำจะต้องเกิดจากการป้อนข้อมูลรวมถึงโปรแกรมที่ประมวลผลจะต้องถูกต้อง 

2. ทันต่อเวลา (timeliness) สารสนเทศที่ดีต้องทันต่อการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีความเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองนักเรียน จะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย หากหมายเลขโทรศัพท์ล้าสมัยก็จะไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

3. มีความสมบูรณ์ครอบถ้วน (complete) สารสนเทศที่ดีจะต้องมีความครบถ้วน สารสนเทศที่มีความครบถ้วนเกิดจากการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน หากเก็บข้อมูลเพียงบางส่วนก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่าง เช่น ข้อมูลนักเรียน ก็จะต้องมีการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนให้ได้มากที่สุด เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ ชื่อผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ โรคประจำตัว คะแนนที่ได้รับในแต่ละวิชา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หากไม่มีข้อมูลของหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้เช่นเดียวกัน 

4. มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (relevancy) สารสนเทศจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผุ้ใช้ กล่าวคือ การเก็บข้อมูลต้องมีการสอบถามการใช้งานของผู้ใช้ว่าต้องการในเรื่องใดบ้าง จึงจะสามารถสรุปสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากต้องการเก็บข้อมูลของนักเรียนก็ต้องถามครูว่าต้องการเก็บข้อมูลใดบ้าง เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5. สามารถพิสูจน์ได้ (verifiable) สารสนเทศที่ดีจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศได้

 

 

ภาพกิจกรรม

20140625_134345
20140701_101550
20140701_101719
20140702_110723
20140702_110756
20140702_111032
20140702_134613
20140702_134701
20140702_134722
20140702_134741
20141028_091408
20141028_091439
20141029_105138
20141029_105205

ข่าวการศึกษา

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย