เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3781406
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
995
4632
19024
3735449
82292
147848
3781406

ไอพีของคุณ: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-21 05:30:26

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
     หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จะเป็นไปตามที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ จะมีส่วนประกอบสำคัญ พื้นฐาน 5 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหลักการทำงาน
ดังนี้
     1. หน่วยรับข้อมูล (input unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
จากนั้นเมื่อมีคำสั่ง ให้ประมวลผล ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผล
     2. หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่ต้องการ จากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก
     3. หน่วยความจำหลัก (main memory) ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ ในขณะที่
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้น ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูล หรือโปรแกรมนั้นจะสูญหายไป
     4. หน่วยแสดงผล (output unit) ทำหน้าที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงผล
หรือจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง
     5. หน่วยความจำรอง (secondary storage) ทำนห้าที่จัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ

เพื่อนำมาใช้อีกครั้งภายหลังได้ แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหาย

  

หน่วยรับข้อมูล

หน่วยรับข้อมูล
     หน่วยรับข้อมูล (input unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้สู่คอมพิวเตอร์
เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เป็นต้น โดยจะแปลงข้อมูลให้ไปอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า
ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก และใช้ประมวลผลได้ อุปกรณ์หน่วยรับ
ข้อมูล ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้ 

 1. แป้นพิมพ์
     แป้นพิมพ์ (keyboard) ทำหน้าที่รับข้อมูลโดยการกดแป้นพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะคล้าย
แป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด ประกอบด้วยปุ่มสำหรับพิมพ์อักขระ ตัวเลข เรียกใช้ฟังก์ชันของ

ซอฟต์แวร์ และควบคุมการทำงานร่วมกับปุ่มอื่น ๆ แป้นพิมพ์มีหลายชนิด  ดังนี้
     1.1 แป้นพิมพ์ที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
     1.2 แป้นพิมพ์ไร้สาย
     1.3 แป้นพิมพ์พกพา
     1.4 แป้นพิมพ์เสมือน

 2. เมาส์     
     เมาส์ (mouse) เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่ใช้เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ผู้ใช้สามารถบังคับเมาส์เพื่อควบคุมตัวชี้ตำแหน่งไปมาบนจอภาพได้ ปกติ
ตัวชี้ตำแหน่งของเมาส์จะเป็นลูกศร ซึ่งจะเกิดการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วกว่าแป้นพิมพ์ เมาส์โดยทั่วไปมี
3 ประเภท ดังนี้
     1. เมาส์แบบทั่วไป
     2. เมาส์แบบแสง หรือออปติคัลเมาส์
     3. เมาส์แบบไร้สาย

 

 

 

 

 

 


3. สแกนเนอร์

      สแกนเนอร์ (scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของการส่องแสงไปยังข้อความ

สัญลักษณ์ หรือ ภาพ ที่ต้องการสำเนาภาพ จากนั้นข้อมูลที่ถูกอ่านจะถูกแปลงเป็นสัญญาณ
ทางไฟฟ้า และเก็บเป็นไฟล์ภาพ สแกนเนอร์มี 3 ประเภท ดังนี้
     1. สแกนเนอร์มือถือ (handheld scaner)
     2. สแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ (sheetfed scanner)
     3. สแกนเนอร์แบบแท่น (flatbed scanner)

     

 4. อุปกรณ์จับภาพ
     อุปกรณ์จับภาพ (image capturing devices) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บภาพต้นฉบับในรูปดิจิทัล
อุปกรณ์จับภาพมี 2 ชนิด ดังนี้
     1 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (digitalcamera)
     2. กล้องถ่ายวิดีโอดิจิทัล (digital video camera) 

5. อุปกรณ์รับเสียง
     อุปกรณ์รับเสีง (audio-input device) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเสียง
ทั้งเสียงพูด เสียงเพลง และเสียงอื่น ๆ จากนั้นอุปกรณ์จะแปลงสัญญาณเสีงที่มนุษย์เข้าใจให้
อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลได้ อุปกรณ์รับเสียงที่นิยม ได้แก่
ไมโครโฟน

 

หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยประมวลผลกลาง
     หน่วยประมวลผลกลาง (central procssing unit) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ซีพียู (CPU) เป็นอุปกรณ์หลักในการประมวล เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ
การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม การจัดทำรายงาน เป็นต้น หน่วยประมวลผลกลางจึง
เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ หรือสารสนเทศ
ที่ต้องการได้ ซีพียูของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับพีซี จะถูกบรรจุอยู่ในชิปที่เรียกว่า
ไมโครโปรเซสเซอร์
     ซีพียู ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์รับข้อมูล
(input unit) ตามคำสั่งต่าง ๆในโปรแกรมที่เตรียมไว้ และส่งต่อไปยังอุปกรณ์แสดงผล
(output unit) เพื่อให้สามารถเก็บหรืออ่านผลลัพธ์ได้ ถ้าซีพียูยิ่งมีความเร็วมาก จะยิ่ง
ประมวลผลได้เร็วขึ้น ความเร็วของซีพียูจะถูกควบคุมโดยสัญญาณนาฬิกา (system clock)
ซึ่งเป็นตัวให้จังหวะการทำงานเหมือนกับจังหวะของการเล่นดนตรี หน่วยวัดความเร็วของ
สัญญาณนาฬิกาดังกล่าวเรียกว่า เฮิร์ตซ์ (Heetz : Hz) ซึ่งเปรียบเทียบกับ 1 ครั่งต่อวินาที
โดยปกติแล้วซีพียูจะมีการทำงานที่เร็วมก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของซีพียู

ซีพียูควบคุมการทำงาน และประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์หน่วยความจำหลัก

หน่วยความจำหลัก
     หน่วยความจำหลัก (main memory)เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และคำสั่งที่อยู่
ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หรือในขณะที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน บางครั้งอาจ
เรียกว่า หน่วยเก็บขอ้มูลหลัก (primary storage)
     หน่วยความจำหลักจะทำงานควบคู่ไปกับซีพียู และช่วยให้การทำงานของซีพียูมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยวงรอบการทำงานของซีพียูนั้นทำงานเร็วมาก หากไม่มีที่เก็บ หรือพักข้อมูล
และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่มีขนาดเพียงพอ จะทำให้การประมวลผลช้าลง หน่วยความ
จำหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1. หน่วยความจำแรม
          หน่วยความจำแรม (Random Access Memory : RAM) เป็นหน่วยความ่จำ
ที่จัดเก็บข้อมูลในขณะที่ซีพียูกำลังประมวลผล หรือเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหน่วย
ความจำประเภทนี้ ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าในการทำงานเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย หรืออาจเรียกว่า
หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (volatile memory) ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วย
ความจำจะหายไป
 
หน่วยความจำแรม จะเก็บข้อมูลในขณะที่เปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่เท่านั้น
      แรม ทำหน้าที่เป็นที่เก็บขอ้มูล และคำสั่ง หรือโปรแกรมในระหว่างการทำงานของซีพียู โยซีพียูสามารถเข้าถึงข้อมูล แะลคำสั่งในแรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการข้อมูลภายหลัง ผู้ใช้ต้องย้ายข้อมูลจากแรมไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง เช่นฮาร์ดดิสก์ โดยใช้คำสั่ง save จากโปรแกรมที่ใช้งาน
        แรมที่มีขนาดหน่วยความจำที่ใหญ่มากจะทำงานได้เร็วขึ้น การวัดขนาดของหน่วย
ความจำของแรม นิยมวัดโดยใช้หน่วยเป็นไบต์ (Byte) โดยเปรียบเทียบกับขนาดของตัวอักษร ดังนี้ 
           

1 Byte  (ไบต์)
KB    (กิโลไบต์)
1 MB   (เมกกะไบต์)
1 GB   (กิกะไบต์)

=
=
=
=
1 ตัวอักษร
1,024 ตัวอักษร
1,048,576 ตัวอักษร
1,073,741,824 ตัวอักษร

ประมาณ 1 พันตัวอักษร
ประมาณ 1 ล้านตัวอักษร
ประมาณ 1 พันล้านตัวอักษร

          ปัจจุบันขนาดหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีขนาดตั้งแต่
256 MB 512 MB 1 GB และ 2 GB เป็นต้น

     2. หน่วยความจำรอม
          หน่วยความจำรอม (Read Only Memory : ROM) เป็นหน่วยความจำที่บริษัทผู้ผลิต
ได้ติดตั้งชุดคำสั่งสำหรับใช้ในการเริ่มต้นการทำงานหรือชุดคำสั่งที่สำคัญ ๆ ่ของระบบคอมพิวเตอร์
โดยรอมมีคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลไว้ตลอดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยง (non volatile) นั่นคือ
เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว และเปิดเครื่องใหม่ข้อมูลในรอมจะไม่สูญหาย ยังคงอยู่เหมือนเดิม
แต่รอมจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชุดคำสั่งโดยผู้ใช้ได้ เพราะเป็นชุดคำสั่งที่ติดตั้ง
ในรอมอย่างถาวร มาตั้งแต่การผลิตของบริษัท เรียกว่า เฟิร์มแวร์ (firmware)

ภาพกิจกรรม

20140625_134345
20140701_101550
20140701_101719
20140702_110723
20140702_110756
20140702_111032
20140702_134613
20140702_134701
20140702_134722
20140702_134741
20141028_091408
20141028_091439
20141029_105138
20141029_105205

ข่าวการศึกษา

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย