เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3644982
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3649
4553
40759
3566020
93716
138323
3644982

ไอพีของคุณ: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-17 18:19:40

คำแนะนำการใช้งาน

  บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ใช้เพื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 

guide

1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เพื่อประกอบการเรียนรู้ ของ     นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนาอินวิทยาคม
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

2. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ อีกทั้งมีสาระเกี่ยวกับกระบวน
   การเทคโนโลยี สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูล และสารสนเทศ 
   การแก้ปัญหา หรือ การสร้างงาน คุณค่า และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ขั้นตอนการเรียน 
    - อ่าน คำแนะนำ และวิธีการใช้ บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
      รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
    - คลิกเข้าสู่บทเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้
    - เข้าสู่บทเรียน (Learning) 

4. เมื่อศึกษาบทเรียนเสร็จแล้ว ให้ทำกิจกรรมดังนี้
    - คลิก ห้องเรียนออนไลน์   
 
      เพื่อสมัครสมาชิก และสมัครเรียนในแต่ละรายวิชาที่สนใจ
    - ทำใบงาน กิจกรรม หรือแบบฝึกทักษะของแต่ละบทเรียน 
    - สืบค้นข้อมูล เมื่อต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การสืบค้นข้อมูลการเรียน และข้อมูลอื่น ๆ 
      เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

 

rtibuy

      ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน  อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน  ความแม่นยำ  และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเปรียบเทียบความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข โดยใช้กระบวนการการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี   สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

aim

1. อธิบายบทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้
2. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
3. บอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
4. อธิบายหลักการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
5. บอกลักษณะของสารสนเทศที่ดีได้
6. อธิบายลักษณะสำคัญ  และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
7. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย