คำอธิบายรายวิชา

rtibuy

       ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน  อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน  ความแม่นยำ  และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเปรียบเทียบความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข โดยใช้กระบวนการการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี   สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 

รหัสตัวชี้วัด 

ง 3.1       ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3

รวม  3  ตัวชี้วัด

 

โครงสร้างรายวิชา 

 

รายวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                            รหัสวิชา  ง21101

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ลำดับ 
 ที่ 
  ชื่อหน่วย
 การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/   ตัวชี้วัด                           สาระแกนกลาง เวลา/ชั่วโมง น้ำหนักคะแนน
1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ง 3.1  ม. 1/1
  • คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวย  ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา  สร้างงาน สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล

 

20 40
2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ ง 3.1  ม. 1/1
  • การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย  หน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง   และหน่วยส่งออก
8 20
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1  ม. 1/2
  • ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 

-   ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น

-   ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 

-   ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   

  •   เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น

-   คุณภาพชีวิต       -   สังคม

     -    การเรียนการสอน  

6 20
4 การจัดการสารสนเทศ ง 3.1  ม. 1/3
  •   ข้อมูลและสารสนเทศ

-   ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ

-   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

  •   ประเภทของข้อมูล
  •   วิธีการประมวลผลข้อมูล
  •   การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอนดังนี้

-  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการตรวจสอบข้อมูล

-  การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล การคำนวณ  และการทำรายงาน

6 20
      รวม 40 100