เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3781465
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1054
4632
19083
3735449
82351
147848
3781465

ไอพีของคุณ: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-21 05:59:29

ความหมาย/องค์ประกอบของเทคโนโลยี

ความหมาย และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความจริง
เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิงแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
     สารสนเทศ (information)  หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้ผ่านการประมวลผล และนำมาใช้
ประโยชน์ตามความต้องการ
     เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) คือ การประยุกต์เอาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ ได้แก่ การรวบรวม และการตรวจสอบข้อมูล การ
ประมวลผล และการดูแลรักษาข้อมูล รวมถึงการจัดการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ โดย
อาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ (computer technology)
และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคม และการสื่อสาร (communication technology) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความภูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง

     เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งทั้งสองมีการทำงานทีสัมพันธ์กัน ดังนี้
     1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer technology) เป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการ
สารสนเทศ ได้แก่ การรวบรวม และการตรวจสอบข้อมูล การประมวลผล และการดูแลรักษาข้อมูล
เพือให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการอย่างพูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาำ ดังนั้น การจัดการ
สารสนเทศต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการรับข้อมูล
การประมวลผล การแสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล

 

     2) เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (communication technology) เป็นเทคโนโลยี

สำหรับการกระจาย และเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ห่างไกลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
ระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบโทรศัพท์ โทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ รวมถึงเทคโโลยี
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย

 

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเป็นช่องทางการกระจายสารสนเทศจากผู้ส่งสารสนเทศไปยังผู้รับสารสนเทศ

การทำงานประสานกันระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

 

 

 

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย