วิธีการประมวลผล

วิธีการประมวลผล

วิธีการประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 วิธี คือ
1. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง

           การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) เป็นวิธีการนำข้อมูล แต่ละรายการ
ที่ถูกบันทึกเข้ามาประมวลผลทันที นิยมใช้ในงานที่ต้องได้ผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ทันที หรือในงานที่
ข้อมูลจะต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อนักเรียนเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม รายการเบิกเงิน
ของนักเรียนแต่ละครั้งจะไปประมวลผลที่เครื่องหลักที่อาจอยู่ห่างไกลทันที โดยข้อมูลจะนำไห
คำนวณ และบันทึกยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของนักเรียนทันที เป็นต้น

การประมวลผลแบบเชื่อมตรงของการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม

   

     2. การประมวลผลแบบกลุ่ม
        การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ช่วงเวลาหนึ่ง และนำข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวมาประมวลผลพร้อมกัน เช่น การเก็บข้อมูล
เวลาเข้าออกของนักเรียน และเมื่อถึงสิ้นเดือนโรงเรียนจะนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นรายการ
เข้าชั้นเรียนของนักเรียนประจำเดือน เป็นต้น