เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3644958
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3625
4553
40735
3566020
93692
138323
3644958

ไอพีของคุณ: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-17 18:13:50

ประเภทของข้อมูล

ประเภทของข้อมูล
     ข้อมูลแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ในที่นี้ใช้ลักษณะของการ
รวบรวมข้อมูลเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1. ข้อมูลปฐมภูมิ 
          ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ข่้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากากรเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบ ข้อมูล
การเข้าชั้นเรียนของนักเรียน แต่ละภาคการศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธีเช็คชื่อเข้าเรียน เป็นต้น
     2. ข้อมูลทุติยภูมิ
          ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำข้อมูล
ที่ผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มาใช้งานโดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง เช่น สถิติจำนวน
ประชากรที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยรวบรวม และตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งสามารถนำเอา
ไปประมวลผลต่อได้ เป็นต้น


 เกร็ด...IT                                               
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวม
 1. การตั้งคำถามในแบบทดสอบต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งควรทดลองใช้
      แบบสอบถาม ก่อนนำไปใช้จริง
 2. วางแผนการเดินทาง และกำหนดเวลาเดินทางไปพบผู้ให้ข้อมูลล่วงหน้า
 3. ผู้สัมภาษณ์ต้องแนะนำตนเอง และเกริ่นความเป็นมาของการสัมภาษณ์
      ให้กับผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจก่อนทุกครั้ง
 4. อ่านคำถามอย่างชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก แสดงอาการยอมรับ เช่น การพูดครับ / ค่ะ 
      เพื่อแสดงความเข้าใจต่อข้อมูลที่ได้รับทุกครั้ง และต้องสอบถามเพิ่มเติม ในกรณีที่
      ผู้ตอบคำถาม ตอบไม่ชัดเจน

 

 

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย