เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3781345
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
934
4632
18963
3735449
82231
147848
3781345

ไอพีของคุณ: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-21 05:05:51

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล และสารสนเทศ
     ข้อมูล (data) หมายถึงข้อเท็จจริง (fact) ที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งสามารถบันทึกไว้อย่างต่อเนื่อง และมีความหมายอยู่ในตัว เช่น
ชื่อนักเรียน อายุ เพศ จำนวนประชากร ปริมาณฝน เป็นต้น ข้อมูล่จะมีอยู่จำนวนมาก และจะ
ถูกนำไปประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ได้มากมาย
     ข้อมูลมีความสำคัญมาก หากข้อมูลที่ป้อนให้คอมพิวเตอร์ผิด ผลลัพธ์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์
จะผิดด้วย หรือเรียกว่า ป้อนขยะเข้าย่อมได้ขยะออกมา (garbage in - garbage out)
     สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการ
เลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทันต่อเวลาและอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้สะดวก ซึ่งสารสนเท่ศที่ดี
ต้องมาจากข้อมูลที่ดี
     การจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการ
กำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม
กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไข หรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บ
ไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหาย หรือถูฏทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ
     การประมวลผล (processing) หมายถึง การกระทำของเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูล
เช่น การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การคำนวณ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การจัดกลุ่มข้อมูล
การจัดทำรายงาน เป็นต้น

 

การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ


การประมวลผล ความหมาย
การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การพิมพ์ข้อมูล และบันทึกไว้เป็นแฟ้มข้อมูล (file) ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
การคำนวณ การนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขคำนวณด้วยการดำเนินการทางคณิตศาสตร์
เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหารข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ที่ต้องการอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
การเปรียบเทียบ  การดำเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
หรือไม่เท่ากับ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
การเรียงลำดับ  การเรียงข้อมูลตามลำดับตัวเลข หรือการเรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อ
ให้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
การจัดกลุ่มข้อมูล  การจัดกลุ่มข้อมูล ตามเพศของนักเรียน เพื่อให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลได้
สะดวก และรวดเร็ว
การจัดทำรายงาน  การสรุปผล และสร้างรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย