เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3781329
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
918
4632
18947
3735449
82215
147848
3781329

ไอพีของคุณ: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-21 04:59:33

บทบาทของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์

     คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ต่างก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานต่าง ๆ กล่าวได้ว่า คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทแและเป็นส่วนสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ด้านงานราชการ (gevernment)

     หน่วยงานราชการ เป็นหน่วยงานที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการให้บริการด้านต่าง ๆ ตามบทบาท และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น เช่น กรมสรรพากรวางระบบบนเว็บไซต์ สำหรับให้บริการคำนวณภาษี เสียภาษี และรายการต่าง ๆ ที่ว่าการอำเภอใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ หรือทำบัตรประชาชน สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้เก็บข้อมูลสถิติสำมะโนประชากร หรือวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เป็นต้น

 
เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ให้บริการเกี่ยวกับภาษี   

2. ด้านงานธุรกิจ (business)

     คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับงานด้านธุรกิจ ทั้งการจัดทำเอกสาร นำเสนองานโดยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ มาใช้กันอย่างแพร่หลาย และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์ในการทำระบบบัญชีสำเร็จรูป เืพ่อทำรายการซื้อ และขายสินค้า ธุรกิจออนไลน์นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในรูปแบบของการซื้อ และขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
(e-commerce) การทำธุรกิจในการรับชำระเงิน ค่าเช่าซื้อสินค้า และสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 


ปัจจุบันธุรกิจการค้าต่าง ๆ มักนำคอมพิวเตอร์
มาใช้ด้านคำนวณราคาสินค้า เพื่อช่วยให้การบริการมีความสะดวกรวดเร็ว

3. ด้านงานสื่อสารโทรคมนาคม (telecommunication)       
การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจร
ช่วยทำให้การจราจรเป็นระเบียบเรียบร้อย
        

 
    งานคมนาคม เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถประจำทาง เครื่องบิน ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในส่วนการเดินทาง เช่นการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร การตรวจสอบตารางเดินทาง เป็นต้น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังสถานีต่าง ๆได้ทำให้สะดวก และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
     นอกจากนี้ ยังใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมระบบการจราจรทางบก และทางอากาศที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบของเส้นทางการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงใช้ในระบบจำลองการบินให้กับนักบินฝึกหัด โดยการจำลองทุกอย่างให้เสมือนกับขับเครื่องบินจริงทุกประการ ทำให้ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และเพื่อความปลอดภัยของนักบินด้วย                         

4. ด้านงานการศึกษา (educatio) 
     สถาบันการศึกษาในปัจจุบันนี้ มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยสื่อนี้จะนำรูปแบบของภาพ เสียง ตัวอักษร และเทคนิคการนำเสนอต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา และการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning) สร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล และไม่สะดวกเข้าชั้นเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบได้ด้วยตนเอง รวมถึงใช้ในการบริหารโรงเรียน เช่น งานทะเบียน งานวัดผลการเรียน การยืม และคืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น

  
 
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใช้เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ และง่วยต่อการทำความเข้าใจ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

 5. ด้านงานวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (science and medical)
     นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ได้นำเคอมพิวเตอร์มาช่วยในการศึกษา คำนวณ ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งจำลองสิ่งต่าง ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ เช่น การจำลองรหัสพันธุกรรม การพยากรณ์อากาศ กำสำรวจการขุดเจาะทรัพยากรธรณี การเตือนแผ่นดินไหว กาทำแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม การสำรวจอวกาศขององค์การนาซา เป็นต้น
     อีกทั้งยังมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกับเครื่องมือ และอุปกรณ์สมัยใหม่ในการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบอาการของคนไข้ เช่น เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ เครื่องตรวจวันคลื่นสมอง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างภาพสามมิติ ของอวัยวะภายใจ ช่วยให้แพทย์สามารถรักษา และวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้ง่วยขึ้น

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างภาพสามมิติของอวัยวะภายใน ช่วยในการวินิจฉัย
และรักษาโรคทำได้ง่ายขึ้น

6. ด้านงานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม (engineering and aechitecture)
     วิศกร และสถาปนิกนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ หรือจำลองโครงสร้างของงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบอาคารพาณิชย์ การสร้างเขื่อนเพื่อรองรับน้ำฝน การสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำ โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยคำนวณที่ซับซ้อน และแสดงผลถึงประสิทธิภาพของงานที่ออกแบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การคำนวณที่ถูกต้อง และรวดเร็ว เช่น การคำนวณวงโคจรของดาวเทียม เพื่อใช้ในการรับ และส่งสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านสถาปนิก การออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างอาคาร
ซึ่งช่วยในด้านการคำนวณที่ซับซ้อน

 7. งานอื่น ๆ 
     นอกจากที่กล่าวมาแล้ว คอมพิวเตอร์ยังมีบทบาทด้านอื่น ๆ หลายด้าน เช่นงานละคร งานโฆษณา งานโรงแรม การนำเข้าสินค้า การส่งออกสินค้า การประชุมทางไกล การวิเคราะห์ตลาดหุ้น เป็นต้น โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยออกแบบ ลงทะเบียน ตรวจสอบ บันทึก และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว   

 การประชุมทางไกลผานเครือข่าย (Video Conference System) เป็นการประชุของผู้ที่อยู่ห่างไกล
โดยระบบคอมพิวเตอร์จะทำห้สามารถประชุมปรึกษาหารือกันได้เสมือนอยู๋ในห้องประชุมเดียวกัน
 

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย